ÇOCUK ve AİLE

Sema Maraşlı : Erkek düşmanlığı

Tarih
29 Ocak 2015
İzlenme
Kişi
Yazar
Sema Maraşlı

29 Ocak 2015

Kav­vam­lı­ğın önün­de­ki en­gel­ler­den bi­ri de “er­kek düş­man­lı­ğı.” Bu da fe­mi­niz­min ba­şa­rı­sı. Fe­mi­nist­ler öl­dü­rü­len ka­dın­lar üze­rin­den er­kek düş­man­lı­ğı ya­pı­yor­lar. İn­sa­nın ol­du­ğu her yer­de her şey olur, so­nuç­ta ci­na­yet­ler­de olu­yor. Ka­dın­lar da öl­dü­rü­lü­yor er­kek­ler de. Fe­mi­nist­ler için er­kek­le­rin öl­me­si dert de­ğil. 

As­lın­da ka­dın­la­rın öl­dü­rül­me­si de de­ğil on­la­rın der­di. On­lar sa­de­ce ka­dın­lar ai­le­sin­den bi­ri ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü­ğün­de ya da za­rar gör­dü­ğün­de bu­nu prob­lem ola­rak gö­rü­yor­lar. (Fe­mi­nizm ka­dar iki yüz­lü bir ha­re­ket da­ha yok.) He­men “Ka­dın ci­na­ye­ti­” de­yip, ci­na­ye­ti ka­dı­nın cin­si­ye­ti­ne bağ­lı­yor­lar ve er­kek­le­re sal­dı­rı­yor­lar. 

“Ka­dın ci­na­ye­ti­” de­me­le­ri­nin se­be­bi ise bu ka­dın­la­rın ya­şa­nan bir prob­lem­den do­la­yı de­ğil, sa­de­ce cin­si­yet­le­rin­den do­la­yı, ya­ni sırf ka­dın ol­duk­la­rı için öl­dü­rül­dük­le­ri söy­le­me­le­rin­den. Öte­ki tür­lü “Er­kek ci­na­ye­ti­” di­ye bir kav­ra­mı­mız da­ha olur­du fa­kat yok. 

Her gün ka­dın öl­dü­rül­dü­ğü gi­bi er­kek de öl­dü­rü­lü­yor. Ölen ve öl­dü­ren ak­ra­ba da ol­sa kim­se “er­kek ci­na­ye­ti­” de­mi­yor. Çün­kü her­kes bi­li­yor ki ölen er­kek ol­du­ğu için de­ğil, bir an­laş­maz­lık­tan, bir hu­su­met­ten do­la­yı öl­dü­rü­lü­yor. Ka­dın için de ay­nı şey ge­çer­li. Öl­dü­rü­len ka­dın­lar da cin­si­yet­le­rin­den do­la­yı de­ğil, bir an­laş­maz­lık­tan do­la­yı öl­dü­rü­lü­yor. Fa­kat fe­mi­nist­le­rin id­di­ası­na gö­re ka­dın­lar sa­de­ce ka­dın ol­du­ğu için öl­dü­rü­lü­yor, bir hu­su­met­ten do­la­yı de­ğil.  

Oy­sa bi­zim top­lu­mu­muz­da ka­dın, sa­de­ce ka­dın ol­du­ğu için öl­dü­rül­mez. An­cak na­mus da­va­sı yü­zün­den ka­dın öl­dü­rül­dü­ğün­de bu­na “ka­dın ci­na­ye­ti­” de­ni­le­bi­lir. Çün­kü er­kek zi­na yap­tı­ğın­da hoş gö­rü­lü­yor; fa­kat ka­dın yap­tı­ğın­da öl­dü­rü­lü­yor. Oy­sa di­ni­miz­de zi­na da ka­dı­na ve er­ke­ğe ve­ri­len ce­za ay­nı­dır. Ka­dı­na da­ha ağır bir ce­za ve­ril­me­miş­tir. Na­mus ci­na­ye­ti de faz­la de­ğil, ba­zı böl­ge­le­ri­miz­de, ba­zı aşi­ret­ler­de de­vam edi­yor­sa da git­tik­çe aza­lı­yor. 

Fa­kat bu­nun dı­şın­da ko­ca­sı, es­ki ko­ca­sı, ni­şan­lı­sı gi­bi ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len ka­dın­lar, cin­si­yet­le­rin­den do­la­yı de­ğil, o ki­şi­ler­le ara­la­rın­da­ki an­laş­maz­lık­tan do­la­yı öl­dü­rü­lü­yor. 

Me­se­la es­ki eş ci­na­ye­ti çok olu­yor. Bo­şan­ma sı­ra­sın­da kar­şı­lık­lı kav­ga, kü­für kı­ya­met, ço­cuk gös­ter­me­mek, na­fa­ka da­va­sı gi­bi se­bep­ler­den do­la­yı kin­le­nen, öf­ke­si­ni kon­trol ede­me­yen, gö­zü dön­müş cin­net ge­çi­ren ko­ca­lar es­ki eş­le­ri­ni öl­dü­rü­yor­lar. Yok­sa adam sa­kin sa­kin “Bu bir ka­dın, bu ka­dın mil­le­ti za­ten şöy­le böy­le, gi­de­yim bir ka­dın öl­dü­re­yi­m” de­mi­yor. 

Es­ki ka­yın­pe­de­ri­ni öl­dü­ren er­kek­ler de çok. Eğer ka­yın­pe­der da­mat­la hu­su­met ya­şa­mış­sa adam gi­dip onu öl­dü­rü­yor, es­ki ka­rı­sı­nı de­ğil. Fa­kat fe­mi­nist­le­re gö­re ölen ka­dın de­ğil­se, bir prob­lem yok. 

Fe­mi­nist­ler de­se­ler ki “Ka­dın za­yıf, ken­di­ni ko­ru­ya­mı­yor, ko­run­ma­sı la­zı­m” ta­mam hak­lı­lar, bu­na kim­se­nin iti­ra­zı ola­maz, fa­kat on­lar ıs­rar­la ay­nı şe­yi söy­lü­yor­lar: “Bu ka­dın­lar sırf cin­si­yet­le­rin­den do­la­yı öl­dü­rü­lü­yor, bu bir ka­dın ci­na­ye­ti­” İş­te bu­ra­da kö­tü ni­yet­le­ri or­ta­ya çı­kı­yor.

Fe­mi­nizm ger­çek­ten iki yüz­lü bir ha­re­ket. Fe­mi­nist­ler ci­na­yet­le­rin se­bep­le­ri ile il­gi­len­mi­yor­lar. Ci­na­ye­ti ön­le­mek için olum­lu bir adım­la­rı da yok. Me­se­la ci­na­yet­ler­de al­kol­lü olan er­kek sa­yı­sı çok faz­la, adam ka­fa­yı çe­kin­ce so­lu­ğu es­ki ka­rı­sı­nın ka­pı­sın­da alı­yor. De­sek ki al­kol ya­sak­lan­sın, ka­dın ölüm­le­ri aza­la­cak, fe­mi­nist­le­rin ço­ğu bu­na ra­zı ol­maz. Çün­kü fe­mi­nist­ler ci­na­yet­ler­den ne­ma­la­nı­yor­lar. 

On­la­rın yap­tık­la­rı tek şey ci­na­yet­le­ri ba­ha­ne ede­rek er­kek düş­man­lı­ğı yap­mak. Pek çok med­ya ku­ru­lu­şu da fe­mi­nist­le­rin des­tek­çi­si. Öl­dü­rü­len ka­dın ha­ber­le­ri­nin için­den özel­lik­le ak­ra­ba­la­rı ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len­le­rin ha­ber­le­ri hiç ek­sik ol­mu­yor hat­ta ba­zen bir­kaç kez ve­ri­li­yor ay­nı ha­ber­ler. 

Fe­mi­nist­ler ge­çen dö­nem hü­kü­me­te bas­kı ya­pa­rak ye­ni­le­nen ai­le ka­nu­nun­da gü­ya cay­dı­rı­cı ol­sun di­ye er­kek­le­re ba­sit suç­lar da bi­le (ka­rı­sı­na ba­ğır­ma­sı gi­bi, ka­dın ko­ca­sı­na ba­ğı­rır­sa bir prob­lem yok) de­lil aran­ma­dan ağır ce­za­lar ge­ti­ril­di ve ka­nun­lar ka­dın­lar le­hi­ne de­ğiş­ti­ril­di. Açık­ça ay­rım­cı­lık ya­pı­lı­yor ve bu­nu şi­rin gös­ter­mek için adı­na “po­zi­tif ay­rım­cı­lı­k” de­ni­yor; oy­sa ay­rım­cı­lı­ğın po­zi­ti­fi ol­maz.

Pe­ki bu ay­rım­cı­lı­ğın ka­dın­la­ra bir fay­da­sı ol­du mu? Son ka­nun­dan ve ce­za­lar­dan do­la­yı ci­na­yet­ler azal­dı mı? Ha­yır. Tam ak­si art­tı. Fe­mi­nist­ler bu­nu gör­mü­yor­lar mı? Gö­rü­yor­lar fa­kat on­la­rın der­di üzüm ye­mek de­ğil, bağ­cı­yı döv­mek. On­lar hâ­lâ ce­za­la­rın da­ha da ar­tı­rıl­ma­sın­dan ya­na­lar. 

Ay­rı­ca ve­lev ki ha­di biz de ka­bul ede­lim öl­dü­rü­len ka­dın­lar sa­de­ce ka­dın ol­duk­la­rı için öl­dü­rü­lü­yor ol­sun. Böy­le bi­le ol­sa, öf­ke prob­le­mi ya­şa­yan, ruh sağ­lı­ğı bo­zuk, al­kol prob­le­mi olan ya da iş­siz­lik ve ai­le so­run­la­rı yü­zün­den cin­net ge­çi­ren ve ka­rı­sı­nı öl­dü­ren ba­zı er­kek­le­rin gü­na­hı­nı ne­den bü­tün er­kek­ler çek­sin­ler? Ne­den ıs­rar­la bü­tün er­kek­ler ca­niy­miş gi­bi gös­te­ril­me­ye ça­lı­şı­lı­yor. 

Ay­rı­ca oğ­lu­na ge­li­ni döv­dür­ten kay­na­na­la­rın, ko­ca­sı­nı al­da­tan ya da sev­gi­li­si­ne ko­ca­sı­nı öl­dür­ten ka­dın­la­rın gü­na­hı bü­tün ka­dın­la­rın üs­tü­ne kal­mı­yor. Ka­dın­lar suç iş­le­di­ğin­de bi­rey­sel, er­kek­ler suç iş­le­di­ğin­de top­tan ce­za­lan­dı­rı­lı­yor. 

Böy­le­ce hem ka­dın­la­rın zih­ni­ne er­kek­ler, şid­det yan­lı­sı ca­na­var­lar, ola­rak iş­le­ni­yor, hem de er­kek­ler, er­kek ol­mak­tan do­la­yı utan­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Bir taş­la iki kuş.

Ne za­man ka­rı-ko­ca mu­hab­bet­tin­den bah­se­den bir ya­zı yaz­sam, ka­dın şid­de­ti var­ken na­sıl mu­hab­bet­ten bah­set­ti­ği­me şa­şan kı­zan ha­nım­lar­dan me­saj­lar ge­li­yor. 

Me­se­la te­set­tür­lü kız­la­rın kur­du­ğu bir blog say­fa­sın­da “Ye­ni Ai­le Ka­nu­nu­” baş­lık­lı ya­zı­mı eleş­ti­ren ya­zar kı­zı­mız, ya­zı­mı baş­tan ba­şa can ya­kı­cı, ta­lih­siz, her an­lam­da utanç ve­ri­ci bul­muş ve "Her gün eş­le­ri, er­kek kar­deş­le­ri, ba­ba­la­rı ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len on­lar­ca ka­dı­nın ve­ba­li he­pi­mi­zin üs­tü­müz­de iken" na­sıl ko­ca­lar­la mu­hab­bet­ten bah­se­de­bil­di­ği­me şaş­mış. İş­te bu­yu­run fe­mi­nist­le­rin ba­şa­rı­sı. Bi­zim kız­la­rı­mız, ka­dın­la­rı­mız on­lar­dan da­ha çok sa­hip çık­mış­lar on­la­rın da­va­la­rı­na. Sa­de­ce bu genç kız­la­rı­mız de­ğil fe­mi­nizm ile zih­ni kir­len­miş pek çok ka­dın, er­kek­le­ri düş­man ilan et­miş ve düş­man ile mu­hab­bet­ti de do­ğal ola­rak müm­kün gör­mü­yor­lar. 

Vahdet Gazetesi

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

YORUMLAR

  • osmanli

    30 Ocak 2015 08:09
    4 0
    FEMINISTLER= SAPKIN KADINLAR BIRLIGI.... yorumumun basligini neden boyle attigimi asgida sizlere tek tek aciklayacagim..simdi kadin erkek esitligi ve gunumuze kadar gelen kadin cinayetleri ;bunlarin hepside sebep sonuc ,etki tepki meseleleri dir.. ben aklim yeti yeteli dopgrulari ve yanlislari..kurani kerimin isiginda 620 yil hukm surmus osmanli kulturunde harmanlar sonuca dogru yola oyle ulasirim..kesin dogru osmanli kaynaginin bana ogretileridir cunku.. o zamanlar feminizim yada feminist gibi sacma sapan kavram lar yoktu..cunku o zaman kadinlarin boyle bir birlige ihtiyaclari yoktu..kadinlar edepli hayali ve saygili kisilerdi.. ne zaman osmanli yikildi avrupa ruzgarlari estirildi buralara ..ortalik karisti..yok fenimizim,yok entellektuelizm,vs digger sapkinliklar.yukarda ne dedik..etki tepki.. hani bir deyim vardir ..ALAN MEMNUN SATAN MEMNUN ..eskiden boyleydi..ne zaman bu akim topluma sokuldu..kendilerince ayriliklar .farkliliklar uretip..kadin ve erkeklerin arasinda dahi boluculuk cikarmak icin ellerinden geleni yaptilar.. zamanin ilerlemesiyle farkliliklar arti, daha dogrusu arttigi dusunuldu..cesitli hak ve ozgurluk adinda kadinlara sapkin sapkin bilgiler empoze edildi..bunu gorenler zannettilerki kadin erkekten ustun veya esit konumda algisi olusturuldu.. bu FEMINIST SAPKINLAR yuzunden ..bir zamanlarin karsilikli raziliklarla ilerleyen saygi edep ve haya cemberinde ki hayatlari..bertaraf edildi..bu sistemi bozan ve darmaduman eden FEMINIST ayni platformda kendilerini sanki kurtarici bir olusum gibi kadinlari gozgore gore kandirmaktadirlar.. buna soyle anlaya bileceginiz bir ornekle aciklik getirebilirim..TURSU. hepimizin bildigi ;degisik bitki ve sebzelerin belirli fermantasyonlardan gecirilip bakteriler yardimiyla tatli curutulmus afiyetle yedigimiz bir besin turudur dogrumu..? bunu biz biliyoruz...ama isin icine AVRUPALI girdigi zaman bizden o kulturu uzaklastirmak icin ellerinden gelen herseyi yapip. yok efendim bilimsel analizlerin sonucunda tursunun insan sagligina zarari vardir..icinde farkli farkli unsurlar barindirmaktadir..vs vs gibi mesnetsiz sebeblerle bizleri kulturumuzden uzaklastirmaya calismislardit tarihleri boyunca.. eskiden sunu bilirim..savaslarda en hafifi bir kilicin agirligi 12 13 kg imis ..simdiki neslin eline verseniz bu agirligi kaldiramaz bile ..erkeklerimiz ve kadinlarimiz guclu ve dayanikli larmis..bunu AVRUPA cekememis..bize bu gucleri ve kulturel zenginlikleri ne vermis ise her defasinda bunun onunu kesmisler..kendilerinde o;mayan bizlere uyarladiklari sapkin olusumlar.. FEMINISTLIK VE FEMINISTLER DE BUNLARDAN BIR TANESI..asirlardir .birbiriyle uyum icerisinde yasayan aile yapimizi,kadin erkek iliskilerimizi bir yilan misali zehirleyip..sonrada kendilerini bu zehrin pan zehiri gibi millet yutturmalari ve hala bile bile bu sapkinlarin sacmaliklarina inanan arkasina dusen turk kadinlarinin oldugunu bilmek cok aci verici.. kadini koruyacak merci..once ALLAH son ra kocasidir..bu unutulmamalidir..ne zaman farkina varacagiz bilmem..AVRUPADAN BIZE UYDURULAN HER SEY BIZIM MENFATIMIZE DEGIL..COKUSUMUZE HIZ VERMEK ICINDIR.. bize faydali olan bilim ve ilimlerini..parayla ve kistli kosullarda satarken..sapkin ve bizim kulturmuzun genlerini bozacak ne varsa bedavaya kat kat turevleriyle bize uyarlamaktadirlar... SUNU HICBIR ZAMAN UNUTMAYAIN..KURTULUS SAVASI DONEMINDE ..COCUGUNUN UZERINDEN ORTUYU ALIP MEHMETCIGIN HAVAN MERMISINI YAGMURDAN KORUYAN TURK KADININA...FEMINISTLERMI BU AKILI BU IMANI VERIYORDU..? FEMINIST AKIM SIRF BU IMANI VE KULTURU ZEHIRLEMEK ICIN UYDURULMUS SAPKIN BIR AKIMDIR.. BOSUNA DEMEMISTIR..INGILIZ GENERAL...bizler bu turklerin elinden..bu KURAN I KERIMI almadigimiz surece bu insanlarla basedemeyiz ..iste kadinlarimizin elinden de KURANI KERIMI alma gorevi FEMINIST lere verilmistir..bu yuzden ben BU AKIMA SAPKINLAR KLUBU DIYORUM...BURDAN BUTUN KADINLARIMIZA SESLENIYORUM...EY ANNEM , ESIM,KIZIM,HALAM,TEYZEM,OGRENCIM,GENCIM YASLIM...UNUTMAKI SEN OSMANLI TORUNUSUN..SEN SAVASLARDA CEPHELERDE YERI GELDIGINDE ERKEKLER GIBI MUHAREBE YAPMIS TURK KADINISIN..SIZDEN RICA ETSEM SU SORUYU FEMINISTLERE SORARMISINIZ..O ZAMAN NEREDELERDI? EY TURK KADINLARI..SIZE NEME LAZIM ...FEMINIST ? SIZIN USTUNUZDE VARMI BASKA ONURLU BIR MERCI? SEN OSMANLI SIN.. HAKTA SENDEN YANA..ADALETTE.. SEN OSMANLI OLKI..ERKEGINDE AKINCI KALSIN...SEN FEMINIST OLURSAN ERKEGINDE KATIL OLUR...OSMANLI ERKEGI ANLAMAZ FEMINIST NEDIR NEYIN NESIDIR...HER ZAMAN OSMANLI OLUN..KALIN SAGLICAKLA..
YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER
YAZARLAR
SESLİ MAKALE YAZARLARI

Copyright © 2020 Sesli Makale - Tüm Hakları Saklıdır.

Rta Yazılım

; ;