ÇOCUK ve AİLE

Sema Maraşlı : Otoriter Kadınlar

Tarih
30 Aralık 2014
İzlenme
Kişi
Yazar
Sema Maraşlı

30 Aralık 2014

Bi­zim top­lu­mu­muz­da ai­le ile il­gi­li yüz­yıl­lar­dır de­vam eden en bü­yük prob­lem ka­dın­la­rın ev­de oto­ri­te ol­ma­sı­dır. Ata­er­kil bir top­lum gi­bi gö­rün­sek de as­lın­da ana­er­kil bir top­lum ya­pı­mız var. Bu­nun  İs­la­mi­yet ön­ce­si Türk top­lu­mu­na uza­nan bir geç­mi­şi var. İs­la­mi­yet ile bir­lik­te de­ğiş­me­di, ge­le­nek ola­rak de­vam et­ti.

Os­man­lı top­lu­mun­da da ka­dın­lar oto­ri­te­yi hep el­le­rin­de bu­lun­dur­muş­lar­dır. Gü­nü­müz­de oto­ri­ter ka­dın­la­rın üze­ri­ne bir de fe­mi­nizm to­zu ek­le­nin­ce pek çok ai­le­de yö­ne­tim ta­ma­men ka­dın­la­ra geç­miş­tir. İs­tis­na­lar var­dır el­bet­te fa­kat ge­nel man­za­ra böy­le. Oy­sa bu di­ni­mi­ze de ya­ra­tı­lı­şı­mı­za da ay­kı­rı­dır. Ka­dın oto­ri­te­yi eli­ne ala­rak ko­ca ve ba­ba ro­lü­nü de üst­len­miş olur. Bu du­rum­da er­ke­ğin ev­de bir hük­mü kal­maz. Er­kek sa­de­ce ka­dı­nın al­tın­dan kal­ka­ma­dı­ğı iş­ler­den so­rum­lu tu­tu­lur. Bu da er­ke­ğin ruh ha­li­ni bo­zar.

Ka­dın­lar ev­de oto­ri­te­yi üç şe­kil­de el­le­rin­de bu­lun­dur­muş­lar­dır.  Ki­bar­lık­la: Ağır­baş­lı de­ni­len ka­dın­la­rın oto­ri­te kur­ma yo­lu ge­nel­lik­le ki­bar­lık­tır. Ka­dın az ko­nu­şur; bir ba­kı­şı, bir sö­zü ile ev­de her­ke­se de­di­ği­ni yap­tı­rır. Ya­pıl­ma­dı­ğın­da ise yüz ifa­de­si ile ev hal­kı­nı aşa­ğı­la­ma­yı ba­şa­rır. Ka­rı­sı­nın mah­ke­me du­va­rı gi­bi yü­zü­nü gör­me­mek için er­kek onun her is­te­di­ği­ni ya­par. Bu ka­dın­lar gör­gü ku­ral­la­rı­na uyar­lar, er­ke­ği de ken­di ku­ral­la­rı­na uy­du­rur­lar. Me­se­la "Os­man­lı ka­dı­nı" di­ye bir ta­bir var­dır: ha­nı­me­fen­di fa­kat de­di­ğim de­dik ka­dın ti­pi. 

Kı­rıl­gan­lık­la: Faz­la kı­rıl­gan­lık da er­kek üze­rin­de bir oto­ri­te kur­ma yo­lu­dur. Ka­dın elin­de bir men­dil, "is­te­di­ğim ol­maz­sa ağ­la­rım bak" hal ve tav­rın­da ya­şa­ya­rak ko­ca­sı üze­rin­de oto­ri­te ku­rar. Er­kek tat­sız­lık ol­ma­sın di­ye is­te­me­se de hep ka­rı­sı­nın is­te­dik­le­ri­ne "ta­mam" der. Yok­sa ka­dın has­ta olur; ba­şı ağ­rır, ba­yı­lır, kal­bi çar­par, si­nir kri­zi ge­çi­rir... Er­kek bi­raz da ka­rı­sı­nın has­ta­lık­la­rı ile uğ­raş­ma­mak için tes­lim bay­ra­ğı­nı çe­ker. 

Ka­ba­lık­la: Ba­ğı­ran ça­ğı­ran, azar­la­yan, dır­dır eden ka­dın­lar­da bu huy­la­rıy­la ko­ca­la­rı üze­rin­de oto­ri­te ku­rar­lar. Er­kek ele gü­ne re­zil ol­ma­mak dü­şün­ce­si ve ev­len­dik, yu­va­yı yık­ma­ya­lım iyi ni­ye­tiy­le ka­dı­na ita­at eder. 

Ka­dın­la­rın oto­ri­te kur­ma­da en bü­yük si­lah­la­rı cin­sel­lik­le­ri­dir. Her üç du­rum­da da er­kek ka­dı­nın is­te­di­ği­ni yap­ma­dı­ğı za­man ce­za­sı­nı ya­tak oda­sın­da çe­ker. Ka­rı­sı­na eli­ni bi­le sü­re­mez. 

Oto­ri­ter ka­dın sa­hip ka­dın­dır. Ev­len­di­ği an­da ko­ca onun­dur, ev onun­dur, ev­lat onun­dur. Hep­si de onun­dur. Gö­nül­lü yük­le­nir bu ağır yü­kü. Son­ra da bu yü­kün al­tın­da ezil­me­mek için sa­çı­nı sü­pür­ge et­mek zo­run­da ka­lır ço­ğu za­man. Çün­kü sa­hip olan, onu kay­bet­me­mek için ko­ru­mak zo­run­da­dır. Ko­ca­nın gö­re­vi pa­ra ka­zan­mak ve ka­dı­nın is­te­dik­le­ri­ni yap­mak­tır. Er­kek bun­la­rı yap­tı­ğı ka­dar "gös­ter­me­lik" bir say­gı­yı hak eder. 

Çün­kü oto­ri­ter ka­dın­lar, hük­met­tik­le­ri ko­ca­ya ger­çek­ten say­gı duy­maz­lar, du­ya­maz­lar. Her ne ka­dar oto­ri­te­yi ken­di­le­ri ter­cih et­miş ol­sa­lar da ka­dın fıt­ra­tı, güç­lü bir er­ke­ğe da­yan­ma ve gü­ven­me, bir er­ke­ğin ko­lu­nun ka­na­dı­nın al­tı­na gir­me iç­gü­dü­sü ile ya­ra­tıl­mış­tır. Ka­dın ken­di­sin­den kor­kan, çe­ki­nen bir ada­mın teh­li­ke­li du­rum­lar­da yu­va­sı­nı ko­ru­ya­bi­le­ce­ği­ne inan­maz ve er­ke­ği ken­di gö­zün­de de­ğer­siz­leş­ti­rir.

Ta­bi­i her er­kek ka­rı­sı­nın oto­ri­te­si­ne ra­zı ol­mu­yor. Er­kek oto­ri­te­yi ka­bul et­me­di­ği za­man da o ev­de ya sü­rek­li ik­ti­dar mü­ca­de­le­si yü­zün­den kav­ga­lar olu­yor, ya da ev­li­lik­ler bi­ti­yor. Er­ke­ğin ka­dı­na ita­ati de ev­li­li­ğin de­va­mı için ga­ran­ti de­ğil. Bu du­rum­da da­ha çok ka­dın­lar bo­şan­mak is­ti­yor. Çün­kü ka­dın, say­gı duy­ma­dı­ğı adam­la ya­şa­mak is­te­mi­yor; ka­dı­nın gö­zün­de ev­li­li­ğin he­ye­ca­nı ve cin­sel­li­ğin çe­ki­ci­li­ği de kal­mı­yor. 

Ka­dın­lar ku­zu gi­bi de­ğil, as­lan gi­bi ko­ca is­ter­ler. Fa­kat ka­nı­na hük­met­me has­ta­lı­ğı gir­miş olan ka­dın, ba­zen bi­le­rek, ba­zen de far­kın­da ol­ma­dan ko­ca­yı ku­zu­ya çe­vi­rir, son­ra da be­ğen­mez. 

Pe­ki, bu ko­ca­lar ku­zu ol­ma­yı ni­ye ka­bul eder­ler? De­vam ede­cek...

Vahdet Gazetesi

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

Hiç yorum yapılmamış

YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER
ÖNE ÇIKANLAR Tümü
YAZARLAR
SESLİ MAKALE YAZARLARI

Copyright © 2020 Sesli Makale - Tüm Hakları Saklıdır.

Rta Yazılım

; ;