ÇOCUK ve AİLE

Sema Maraşlı : Evlilik Eğitimi Ne Zaman Başlamalı?

Tarih
22 Aralık 2014
İzlenme
Kişi
Yazar
Sema Maraşlı

Ev­li­lik­le­rin azal­ma­sı, bo­şan­ma­la­rın art­ma­sı se­be­biy­le ai­le ku­ru­mu­nu kur­tar­mak adı­na, ön­ce­ki yıl ai­le da­nış­man­lı­ğı ko­nu­su gün­de­me gel­di; yet­ki­li­ler­ce adım­lar atıl­dı. Be­le­di­ye­ler, va­kıf ve der­nek­ler de ev­li­lik okul­la­rı aç­ma­ya baş­la­dı. 

Bun­lar iyi ni­yet­li adım­lar fa­kat kö­tü gi­di­şa­tı dur­dur­maz. İki se­bep­ten. Bi­rin­ci­si, eği­tim ya­pan­lar­dan kay­nak­la­nan se­bep­ler­den. (ay­rı bir ya­zı ko­nu­su) İkin­ci­si bu eği­tim­ler ev­len­mek is­te­yen be­kar­lar ya da ev­li­ler için olu­yor. Ya­ni ev­li­lik için, ni­yet et­miş, yo­la çık­mış olan­la­ra. Mu­hak­kak fay­da­sı olur fa­kat ye­ter­li ol­maz. Çün­kü geç ka­lın­mış bir eği­tim bu. 

Açık­la­nan res­mi ra­kam­la­ra gö­re ge­çen yıl bo­şa­nan­la­rın yüz­de yet­miş do­ku­zu ilk bir yıl için­de bo­şan­mış. Bir ömür bo­yu çık­tık­la­rı yol­da bir yı­lı bi­le ta­mam­la­ya­ma­mış­lar. Bu du­rum bi­ze ne­yi gös­te­ri­yor? Ye­ni nes­lin ev­li­li­ği­ni sür­dü­re­me­di­ği­ni. Se­bep ne ola­bi­lir? 

1- Bu genç­lik "ben nes­li" ai­le­le­ri ta­ra­fın­dan ön­le­ri­ne bü­tün im­kan­lar su­nu­lan, kar­şı­lı­ğın­da sa­de­ce okul ba­şa­rı­sı bek­le­nen, ken­di­ne odak­lı, sa­bır­sız, so­rum­lu­luk al­ma­ya alış­ma­mış genç­ler. "Ben" de­me­ye alış­mış olan­la­rın "bi­ze" geç­me­si çok zor.

2- Bu genç­lik, öz­gür­lük slo­gan­la­rı ile bü­yü­müş bir ne­sil. Ai­le ol­mak sağ­lam bir bağ ile bağ­lan­ma­yı ge­rek­ti­rir. Hem ta­ma­men öz­gür ol­mak hem de bağ­lan­mak iki­si bir ara­da pek müm­kün de­ğil. 

3- Bu genç­lik, sı­nav nes­li. Ka­zan­dı­ğı ve ba­şar­dı­ğı ka­dar de­ğer gö­ren, re­ka­bet­çi bir ne­sil. Sev­gi­yi ya­şa­tan mer­ha­met duy­gu­su ek­sik ço­ğun­da. Hat­ta ken­di ai­le­si­ne kar­şı bi­le pek yok.

4- Bu genç­lik, kız er­kek iliş­ki­si ile yıp­ran­mış bir ne­sil. Çok faz­la tec­rü­be sa­hi­bi­ler ve tec­rü­be­ler­den edin­dik­le­ri bil­gi­ler­le kız­lar ve er­kek­ler di­ye ka­fa­la­rın­da otur­muş yan­lış yar­gı­la­rı var. Ev­li­lik ha­ya­tı­na da ben bi­li­rim­le baş­lı­yor­lar.

5- Bu genç­lik, bil­gi­sa­yar nes­li. On­lar, sa­nal dün­ya­nın sah­te kah­ra­man­la­rı. Ora­da küf­re­di­yor­lar, ora­da gös­te­ri ya­pı­yor­lar ora­da be­ğe­ni­li­yor­lar. Ger­çek ha­yat­ta ise ço­ğu sa­nal dün­ya­dan çı­ka­mı­yor­lar. Fo­toğ­raf çek­mek­ten, fo­toğ­raf pay­laş­mak­tan, twit at­mak­tan, çok be­ğe­nil­mek için ne ya­za­ca­ğı­nı dü­şün­mek­ten nor­mal ya­şa­ma­yı unu­tu­yor­lar. Ne­re­de kal­dı ev­li­li­ği de­vam et­tir­mek.

El­bet­te iç­le­rin­de is­tis­na­lar, iyi ye­tiş­miş genç­ler var fa­kat ge­nel man­za­ra ma­ale­sef ki böy­le.

Bü­tün bu olum­suz­luk­la­rın ya­nın­da, bu genç­le­rin ço­ğu, ev­li­lik adı­na ai­le­le­rin­de de iyi mo­del gö­re­mi­yor­lar.

Okul­lar­da ise ai­le ol­mak; eş ol­mak, an­ne-ba­ba ol­mak üze­ri­ne hiç bir eği­tim yok. 

Eği­tim sis­te­mi­miz sa­de­ce ze­ka­yı ge­liş­tir­me­ye hiz­met edi­yor. Bu­nun için­de ak­lı doğ­ru kul­lan­mak yok, kal­bi güç­len­dir­mek yok, ken­di­ni ta­nı­mak yok, iyi bir in­san ol­mak yok. 

Genç­le­rin oku­la git­me­le­ri­ni ana se­be­bi, iyi pa­ra ka­za­na­cak­la­rı bir mes­lek sa­hi­bi ol­mak. Bu mu­dur eği­tim ve öğ­re­ti­min ama­cı? Bir dev­le­tin ge­le­ce­ği olan genç­ler, eği­ti­mi sa­de­ce pa­ra ve sta­tü­ye araç ola­rak gö­rü­yor­lar­sa ve okul­dan me­zun olur­ken, in­sa­ni de­ğer­le­rin­den ka­yıp­la çı­kı­yor­lar­sa, mil­li eği­tim sis­te­mi mu­hak­kak sor­gu­lan­ma­lı­dır. 

Okul­lar­da da­ha az sa­yı­sal ve sö­zel ders­ler ol­sun fa­kat da­ha faz­la in­san­lık ders­le­ri ol­sun. Ev­li­lik eği­ti­mi er­ken yaş­ta baş­la­ma­lı. Ders­ler­de kü­çük yaş­tan iti­ba­ren ai­le ku­ru­mu­nun de­ğe­ri öğ­re­til­sin. Ço­cuk­lar ka­dın-er­kek ara­sın­da­ki fark­lı­lık­la­rı ve na­sıl dav­ra­nı­la­ca­ğı­nı öğ­ren­sin­ler. Eş ol­ma­nın, an­ne-ba­ba ol­ma­nın, so­rum­lu­luk­la­rı öğ­ren­sin­ler. Sev­gi için, say­gı­nın ge­rek­li­li­ği­ni bil­sin­ler. İle­ti­şim öğ­ren­sin­ler, ada­bı-mu­aşe­ret öğ­ren­sin­ler. 

Ne ka­dar er­ken öğ­re­nir­ler­se o ka­dar iç­sel­leş­ti­rir­ler. Kı­sa­ca­sı ai­le ol­mak için ge­rek­li er­dem­le­ri öğ­ren­sin­ler ki ge­le­ce­ğin umu­du ol­sun­lar, ai­le ku­ra­bil­sin­ler. 

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

YORUMLAR

  • Ayşe

    18 Haziran 2017 03:45
    0 0
    Valla o bu bahane.... kiyamete hiç kimse evli kalmayacak. Erkek bayan bir araya... sadece cinsel birliktelik için gelecek vesselam
YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER
ÖNE ÇIKANLAR Tümü
YAZARLAR
SESLİ MAKALE YAZARLARI

Copyright © 2020 Sesli Makale - Tüm Hakları Saklıdır.

Rta Yazılım

; ;