SİYASET

Aslan Değirmenci : Lejyonerler Sur’da

Tarih
23 Aralık 2015
İzlenme
Kişi
Yazar
Aslan Değirmenci

Bu haf­ta Mar­din ve Di­yar­ba­kı­r’­day­dım. Tek ke­li­mey­le “Hen­dek Si­ya­se­ti­” böl­ge­yi ku­şat­ma al­tı­na al­mış du­rum­da. Ve­sa­yet çu­kur­la­rın­da Kürt­ler bo­ğu­lu­yor, es­ki de­rin dev­le­tin asit ku­yu­la­rı­nın ye­ri­ni, şim­di ör­gü­tün hen­dek­le­ri alı­yor. Ne­re­de der­me çat­ma ya­pı­lan bir ev var­sa hen­dek­ler ora­da ka­zı­lı­yor, evi­ni mev­zi ola­rak ver­me­yen Kürt­ler sür­gü­ne zor­la­nı­yor, di­re­nen­ler ise kat­le­di­li­yor.  
 

Bin­ler­ce in­san mağ­dur. Mağ­du­ri­ye­tin gi­de­ril­me­si için ilk adı­mı Öz­gür-Der at­mış. Böl­ge­de­ki yü­rek ya­kan dra­mı STK’­lar­la pay­la­şı­lın­ca böl­ge hal­kı­na İHH baş­ta ol­mak üze­re Tür­ki­ye­’nin dört bir ya­nın­dan mer­ha­met eli uza­tıl­mış. AK Par­ti Hü­kü­me­ti ve dev­let de ya­ra­la­rı sar­mak için ha­re­ke­te geç­miş.   
 

Böl­ge­de, ör­güt ve­sa­ye­ti al­tın­da mağ­dur edi­len maz­lum Kürt­le­r’­le bir ara­ya gel­me fır­sa­tı bul­dum. Çok il­ginç bir o ka­dar den­ge­le­ri al­tüst eden id­di­alar gün­de­me ge­tir­di­ler. Ön­ce Se­za­i Us­ta ve ar­ka­daş­la­rıy­la dost­lar mec­li­si de­dik­le­ri bu­luş­ma­la­rı­na ka­tıl­dım. Se­za­i Us­ta böl­ge­de çok se­vi­len ve sö­zü din­le­nen bir ak­ti­vist ay­nı za­man­da... Uzun yıl­lar ayak­ka­bı­cı­lık yap­tı­ğı için her­kes ona Us­ta di­ye ses­le­ni­yor. Ken­di­ni kan da­va­la­rı­nın çö­zü­mü­ne ada­yan bir gö­nül­daş ol­du­ğun­dan do­la­yı da tüm ke­sim­ler ta­ra­fın­dan Se­za­i Us­ta el üs­tün­de tu­tu­lu­yor.   
 

Su­r’­da evi­nin mev­zi ol­ma­sı­na, ka­pı­sı­nın önü­ne bom­ba­lar yer­leş­ti­ril­me­si­ne di­re­nin­ce ço­cuk­la­rı­nın gö­zü önün­de darp edi­len ve böl­ge­den zor­la çı­ka­rı­lan Se­za­i Us­ta, hen­dek­le­ri ka­zan­la­rın Kan­di­l’­den ge­len PKK’­lı­lar ol­du­ğu­nu ifa­de edi­yor. Ça­tış­ma es­na­sın­da ise hen­dek­le­ri sa­vu­nan­la­rın Su­ri­ye­’den ge­len PYD’­li­ler ol­du­ğu­nu id­di­a eden Se­za­i Us­ta, ör­güt ta­ra­fın­dan ça­tı­la­ra yer­leş­ti­ri­len kes­kin ni­şan­cı­la­rın Şeb­bi­ha­lar ile bir­lik­te Su­ri­ye­’de mu­ha­lif­le­re kar­şı cep­he açan lej­yo­ner­ler ol­du­ğu­nu öne sü­rü­yor. Se­za­i Us­ta, “Şa­şır­ma­yın! Giz­li bir it­ti­fak de­ğil bu. PKK’­nın Su­ri­ye ko­lu PYD güç­le­ri ile gü­ne­yin­de­ki Beş­şar Esad or­du­su, İran ve Hiz­bul­lah güç­le­ri or­tak ha­re­ket edi­yor, mu­ha­lif­le­re kar­şı Rus­ya ha­va des­te­ğiy­le alan açı­yor. Bu it­ti­fak­la­rı­nı şim­di hen­dek­ler­de pe­kiş­ti­ri­yor­la­r” de­di.  
 

Ben Se­za­i Us­ta­’nın an­lat­tık­la­rı kar­şı­sın­da şaş­kın­lı­ğı­mı giz­le­ye­me­di­ğim­de böl­ge­nin se­vi­len alim­le­rin­den Nu­ri Ho­ca sö­ze gi­ri­yor: “Ev­la­dım ne şa­şı­rı­yor­sun! Hen­dek­le­rin ar­ka­sın­da kod adı He­val, Ba­ran olan Alek­sandr, An­drey­ler de var. Esa­d’­ın pa­ra­lı as­ker­le­ri de bu­ra­da. PKK za­ten bir lej­yo­ner­ler ör­gü­tü. El bir­li­ğiy­le çö­züm sü­re­cin­de ya­ka­la­nan dev­let-mil­let bu­luş­ma­sı­nı sars­mak is­ti­yor­lar. Ama Al­lah var. On­la­rın bir pla­nı var­sa Al­la­h’­ın da bir pla­nı var. Şu an dev­let ile mil­let bu­ra­da ke­net­len­miş du­rum­da. El­bet­te bu bu­luş­ma­dan ra­hat­sız olan dev­let içe­ri­sin­de de Alek­san­dr’­lar var. On­lar da ra­hat dur­mu­yor.

Zırh­lı araç­la­ra ce­na­ze­le­rin bağ­la­nıp gez­di­ril­me­si, du­var­la­ra ya­zı­lan ırk­çı söy­lem­ler ve kü­für­ler bu­nun de­li­li­dir. Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­’nun ce­na­ze­ye zu­lüm eden­le­ri gö­rev­den al­dır­ma­sı bi­zi mem­nun et­ti. Ce­na­ze ce­na­ze­dir. Ve ce­na­ze do­ku­nul­maz­dır. Rab­bim Da­vu­toğ­lu­’n­dan ra­zı ol­sun. Hü­kü­met as­la Jİ­TEM gi­bi ya­pı­la­rın ye­ni­den uyan­dı­rıl­ma­sı­na izin ver­me­me­li. Bi­zim za­ten ba­şı­mız­da PKK be­la­sı var. PKK, Jİ­TE­M’­den fark­lı de­ğil. Ay­nı zu­lüm­le­ri böl­ge hal­kı­na ya­pı­yor. Dev­let mer­ha­met eli­ni uzat­mak­tan ge­ri dur­ma­ma­lı.”   
 

12 Ey­lül dö­ne­min­de yar­gı­sız in­faz­la ha­ya­tı ka­rar­tı­lan, 10 yıl esa­ret al­tın­da tu­tul­duk­tan son­ra “Par­do­n” de­ni­le­rek ser­best bı­ra­kı­lan Cen­giz öğ­ret­men ise olup bi­te­nin çok acı ol­du­ğu­nu, Ke­nan Ev­re­n’­in Kürt­le­r’­e re­va gör­dü­ğü uy­gu­la­ma­la­rın da­ha faz­la­sı­nın Kan­dil ta­ra­fın­dan uy­gu­la­ma­ya so­kul­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zi­yor. HDP’­li ve­kil­ler­le gö­rüş­me ta­lep­le­ri­nin sü­rek­li ge­ri çev­ril­di­ği­ni, HDP’­yi de­rin so­lun iş­gal et­ti­ği­ni, ay­nı si­ya­si an­la­yı­şın Ke­nan Ev­ren ile iş­bir­li­ği ya­pa­rak 12 Ey­lü­l’­de so­kak­la­rı yan­gın ye­ri­ne çe­vir­di­ği­ni öne sü­rü­yor. Cen­giz Öğ­ret­men, “HDP dev­rim­ci bir par­ti de­ğil­dir. İra­de­si­ni Kan­di­l’­e tes­lim et­miş, yol ha­ri­ta­sı­nı de­rin so­la bı­rak­mış, iş­gal al­tın­da olan bir par­ti­dir. Ko­nu dev­rim­se ön­ce HDP’­ye bir dev­rim ge­rek­li­dir. Dü­şün­se­ni­ze Sur iş­gal al­tın­da, halk ka­fe­se alın­mış du­rum­da, HDP iş­ga­li des­tek­li­yor. Bu iha­net­ti­r” tes­pi­tiy­le bir ger­çe­ği or­ta­ya ko­yu­yor.   

Bugün Gazetesi
23 Aralık 2015

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

Hiç yorum yapılmamış

YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER
YAZARLAR

Copyright © 2019 Sesli Makale - Tüm Hakları Saklıdır.

Rta Yazılım

; ;