SİYASET

Cübbeli Ahmet Hoca : Bülent Arınç'a neler yaptılar?

Tarih
25 Mayıs 2015
İzlenme
Kişi
Yazar
Cübbeli Ahmet Hoca

25 Mayıs 2015

Cennette bile haremlik selamlık vardır. O yüzden kadınlarla, erkeklerin iç içe oturması uygun değildir. Kadınlar, erkeklerin yanında rahat rahat konuşup gülemezler. Bülent Arınç “Kadınlar, erkeklerin yanında kahkaha atarak gülmemeli” dedi diye adama söylemedikleri söz kalmadı.

Ha­rem­lik se­lam­lık cen­net­te var mı­dır? Cen­net­te he­lal, ha­ram yok. Ya­ni iba­det kül­fe­ti yok. Eş­le­ri de ken­di­le­ri­ne mah­sus. Hu­ri de za­ten eşin­den baş­ka­sı­na bak­mı­yor. Dün­ya ka­dın­la­rı gi­bi olur mu hiç! Ka­dın baş­ka bir ada­ma ba­kı­yor son­ra dö­nüp ko­ca­sı­na ba­kı­yor “Sen de in­san­san bu ne?” di­yor. 

Ko­ca­sı­na ha­re­ket çe­ki­yor. Ko­ca­sı­nın su­ra­tı­na bak­tı­ğı yok za­ten. Sü­rek­li eli­ne ba­kı­yor ne ge­tir­miş di­ye. Ka­dı­nın kaç se­ne­lik ko­ca­sı bir gün eli boş gel­miş. 

Ka­dın ko­ca­sı­nın yü­zü­ne ba­kıp “Ya­hu sen şa­şıy­mış­sın” de­miş. 

Adam da “Se­ne­ler­dir eli­me bak­mak­tan şa­şı­lı­ğı­mı ye­ni mi gör­dün?” de­miş.

CE­HEN­NE­ME BU­YU­RUN, BİR­LİK­TE YA­NA­Bİ­LİR­Sİ­NİZ

Kim­se kim­se­nin eşi­ni cen­net­te bi­le gö­re­me­ye­cek. Al­lah-u Teâ­lâ cen­net­te bi­le ha­rem­lik se­lam­lık uy­gu­lu­yor. Sen dün­ya­da bi­le ha­rem­lik se­lam­lı­ğa kar­şı çı­kı­yor­sun. Na­sıl cen­ne­te gi­de­cek­sin sen? Cen­net­te­ki uy­gu­la­ma­ya ters.  Se­nin du­ru­mun cen­net ha­ya­tı­na uy­gun de­ğil. Ce­hen­ne­me bu­yu­run ka­dın, er­kek ka­rı­şık ya­na­bi­lir­si­niz. 

Oto­büs­te bi­le ka­dın ya­nı­na otur­ma­dı di­ye “İr­ti­ca, mür­te­ci, yo­baz. Şe­ri­at gel­di” di­yen­ler var. Ni­ye otur­sun el ale­min ka­rı­sı se­nin ya­nı­na ya­hu?!

VAY NA­MUS­SUZ!

Ada­mın evi­ne ar­ka­da­şı zi­ya­re­te ge­li­yor. Adam bu­yur edip “Er­kek­ler bu ta­ra­fa, ka­dın­lar şu ta­ra­fa” di­ye­rek yol gös­te­ri­yor. Mi­sa­fir­li­ğe ge­len adam bu­nu du­yun­ca si­ni­ri bo­zu­lu­yor. İk­ram­lar fa­lan ya­pı­lı­yor. Adam ev­dey­ken bir şey di­ye­mi­yor. Zi­ya­ret bi­ti­yor, gi­di­yor. On­dan son­ra bir da­ha da on­unla gö­rüş­mü­yor. 

Bir za­man son­ra yol­da kar­şı­la­şı­yor­lar. Adam “E­vi­mi­ze gel­di­ğin­de ik­ramda fa­lan bir ku­sur mu et­tik? O za­man­dan be­ri ara­yıp, sor­mu­yor­sun?” di­yor. O da “Ni­ye gö­rü­şe­yim se­nin gi­bi adam­la? 

Mi­sa­fir­li­ğe gel­dik ka­rı­nı gös­ter­me­din. Ka­dın­la­rı, er­kek­le­ri ayır­dın” di­ye ce­vap ver­miş.  Adam da si­nir­len­miş “Vay na­mus­suz, ka­rı­mı mı gör­me­ye ge­li­yor­sun, be­ni mi gör­me­ye ge­li­yor­sun” de­miş. 

HER­KES EDE­Bİ­Nİ TA­KIN­SIN

Ahi­ret­te ne­ler var, dün­ya­da ne re­zil­lik­ler va­r… Ne ge­re­ği var ya­hu?! 

Ka­dın sı­kı­la­cak, ter­le­ye­cek, ko­nu­şa­ma­ya­cak, gü­le­me­ye­cek.  Ger­çi ner­de gü­le­me­ye­cek?! Bü­lent Arınç “Ka­dın­lar er­kek­le­rin ara­sın­da gül­me­me­li” de­di di­ye ada­ma ne­ler yap­tı­lar. 

Ada­ma “Vay ge­ri­ci, yo­baz. Ne de­mek ka­dın gül­me­ye­cek?” fa­lan de­di­ler. Ya­hu ses­li, kah­ka­ha ata­rak gül­me­ye­cek ta­bi. Er­kek­ler var ora­da. Er­kek de gül­me­ye­cek ona ba­kar­san. İs­la­m’­da er­ke­ğin kah­ka­ha at­ma­sı var mı? 

Her­kes ede­bi­ni ta­kı­na­cak. Ama İs­la­m’­dan zer­re ka­dar bir şey söy­le­sen se­ni he­men ge­ri­ci, yo­baz ya­par­lar. Onun için biz dün­ya­da ha­ya­tı­mı­zı cen­ne­te gö­re alış­tı­ra­lım ki, cen­ne­ti de bi­ze “Bu­yu­run si­ze uy­gun” de­sin­ler. 

Ama öbür tür­lü “Siz ka­dın, er­kek ka­rı­şık alış­tı­nız her­hal­de, onun için bu­ra si­ze mü­sa­it de­ğil” der­ler. O yüz­den bu ha­rem­lik se­lam­lık işi­ne dik­kat edin.

Vahdet Gazetesi

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

YORUMLAR

  • hakan bobur

    05 Ocak 2019 00:19
    2 0
    harika
YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER
YAZARLAR

Copyright © 2021 Sesli Makale - Tüm Hakları Saklıdır.

Rta Yazılım

; ;