DİNİ YAZILAR

Cübbeli Ahmet Hoca : Bedelli askerlik caiz mi, kul hakkına girer mi?

Tarih
24 Aralık 2014
İzlenme
Kişi
Yazar
Cübbeli Ahmet Hoca

24 Aralık 2014

Bazen orduya asker lazım olur, bazen para lazım olur. Burada devlet yönetimi ihtiyaç neye göreyse, gerekli olanı en mühimden başlayarak ona göre davranıyor.

Bu si­ya­si bir me­se­le­dir. Si­ya­si der­ken po­li­ti­ka­yı kas­tet­mi­yo­ruz. Si­ya­set Arap­ça, po­li­ti­ka gâ­vur­ca bir ke­li­me­dir. Si­ya­set yö­ne­tim de­mek­tir. 

Po­li­ti­ka da her tür­lü ala­ve­re da­la­ve­re ola­bi­lir. İs­la­m’­ın da bir dü­ze­ni, sis­te­mi, yö­ne­tim şek­li var­dır. 

İH­Tİ­YAÇ NEY­Dİ BİL­Mİ­YO­RUM

Şu an­da­ki ya­pı la­ik bir dü­zen ol­du­ğu için ca­iz mi de­ğil mi il­gi­len­mez. Za­ten bak­sa çok şey de­ğiş­me­si la­zım. 

İs­la­mi bir hü­kü­met da­hi ol­sa ba­zen or­du­ya as­ker la­zım olur, ba­zen pa­ra la­zım olur. Bu­ra­da dev­let yö­ne­ti­mi ih­ti­yaç ne­ye gö­rey­se, ge­rek­li ola­nı en mü­him­den baş­la­ya­rak ara sı­ra böy­le şey­ler ya­pı­yor­lar. İh­ti­yaç ney­di de ne yapıl­dı­ğı­nı bil­me­di­ğim için uy­gun mu­dur de­ğil mi­dir ce­vap ve­re­mi­yo­rum.

İkin­ci kı­sım ise, dev­let böy­le bir uy­gu­la­ma yap­mış­sa in­san­la­rın bu im­kân­dan ya­rar­lan­ma­sı ca­iz­dir. 
Öbü­rü­nün pa­ra­sı yok git­mek zo­run­da ama bu kul hak­kı­na gir­mez. 

DEV­LET SO­RUM­LU­LU­ĞU­NU Bİ­LİR

Çün­kü dev­le­tin ni­za­mı ve sis­te­mi­ni ala­ka­dar eden bir ko­nu var bu­ra­da. Ka­nun çı­ka­rı­cı­lar bun­dan me­sul mü­dür? “He­pi­niz ço­ban­sı­nız ve he­pi­niz güt­tü­ğü­nüz sü­rü­den me­sul­sü­nüz.” ha­dîs-i şe­rî­fi­ni unut­ma­mak la­zım. 

On­lar da bu­nun so­rum­lu­lu­ğu­nu bi­li­yor­lar­dır. Biz on­la­ra yol gös­te­re­cek ko­num­da de­ği­liz. Pa­ra ve­rip as­ker­den mu­af olan ada­ma “Sen ha­ram iş­le­din, kul hak­kın­da gir­di­n” de­me­ye de fık­hen ve di­nen bir hak yok­tur şu or­tam için. 

Vahdet gazetesi

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

Hiç yorum yapılmamış

YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER
ÖNE ÇIKANLAR Tümü
YAZARLAR

Copyright © 2018 Sesli Makale - Tüm Hakları Saklıdır.

Rta Yazılım

; ;