DİNİ YAZILAR

M. Şevket Eygi : Oyunun kuralları

Tarih
26 Şubat 2015
İzlenme
Kişi
Yazar
Mehmet Şevket Eygi

26 Şubat 2015

1. Si­nir­len­me, öf­ke­len­me!.. Si­nir­len­mek ve ga­zap­lan­mak sa­na bü­yük ka­yıp­lar ver­di­rir. Hat­tâ oyu­nu bü­tü­nüy­le kay­be­der mat ve pe­ri­şan olur­sun.

2. Ken­di­ni ha­tâ­sız, gü­nah­sız san­ma.  Sen bir in­san­sın, mut­la­ka gü­na­hın, yan­lı­şın ola­cak­tır. Sa­na bun­la­rı söy­le­yen her­kes düş­ma­nın de­ğil­dir.  Asıl dost­lar ha­tâ ve yan­lış­la­rı­nı söy­le­yen, olum­lu ten­kit ya­pan, uya­ran  ki­şi­ler­dir.

3. Yağ­cı, ya­la­ka, dal­ka­vuk, med­dah, poh­poh­çu adam­la­rı ve ka­rı­la­rı ya­nı­na ya­naş­tır­ma. Se­ni al­da­tır­lar, zor gün­ler gel­di­ğin­de  kay­bo­lur­lar.

4. Mu­ha­se­be­ni iyi tut.  Müs­lü­man ol­du­ğu­na gö­re, se­nin­le va­zi­fe­li iki ki­râ­men kâ­ti­bîn me­le­ği ol­du­ğu­nu ve he­sa­bı­nı çok sağ­lam şe­kil­de tut­tuk­la­rı­nı bi­li­yor­sun­dur. On­lar ya­nıl­maz. Ya­rın

âhi­ret­te, Kı­ya­met kop­tuk­tan son­ra Mah­şer mey­da­nın­da Bü­yük Mah­ke­me ku­ru­la­cak ve mu­ha­ke­me edi­le­cek­sin. Bu­nu hiç unut­ma. O mah­ke­me­yi al­dat­mak, kur­tul­mak müm­kün de­ğil­dir.

5. En ge­niş mâ­na­sıy­la âdil ol, in­saf­lı ol.  Ne ken­di­ne zulm et, ne baş­ka­la­rı­na. Ada­let­ten ay­rı­lır, zulm eder­sen ile­ri­de te­pe­tak­lak olur­sun. 

6. İs­raf­tan, lüks­ten, şa­şa­adan, deb­de­be­den, ih­ti­şam­dan, tan­ta­na­dan, vel­ve­le­den, gu­rur­dan, ki­bir­den, kü­çük dağ­la­rı ben ya­rat­tım ha­va­lırn­dan uzak dur.

7. Dost­la­rı­na mü­rüv­vet­li ve lü­tuf­kâr ol­ma­lı­sın, düş­man­la­rı­nı ida­re et­me­ye ça­lış­ma­lı­sın.

8. İş­le­rin ha­yır­lı  olan­la­rı or­ta ve ılım­lı olan­la­rı­dır. Va­sat­tan, or­ta­dan ay­rıl­ma, aşı­rı­ya kaç­ma.

9. Ke­mik pe­şin­de ko­şan kö­pek­le­ri ya­nı­na yak­laş­tır­ma.

10. Umum mü­dür fa­lan olur­san ne­po­tizm yap­ma, eh­li­yet­siz ya­kın­la­rı­nı işe al­ma. Ka­mu iş­le­ri ar­pa­lık de­ğil­dir.

11. Ne ka­dar mü­te­va­zı, sa­de, al­çak gö­nül­lü olur­san mâ­nen o ka­dar yük­se­lir­sin.

12. İn­san bu dün­ya­da bir var, bir yo­k… Ba­ki ka­lan kub­be­de hoş bir se­da bı­rak­ma­ya  bak.

13. Önem­li olan Hâ­li­q’­ın rı­za­sı­nı ka­zan­mak­tır. 

14. Mah­lu­qa­tın rı­za­sı­nı ka­za­na­yım der­ken, Ha­li­qın rı­za­sı­nı kayb eder­sen bü­yük za­ra­ra uğ­rar­sın.

15. Şe­ri­ata zıt ve ay­kı­rı olan her şey he­der­dir, bu­nu iyi bil.

16. Ba­zı olum­suz iş­ler to­kat ve sil­le ye­me­ye se­bep olur, bun­lar­dan ka­çın.

17. En sağ­lam kulp İman, İs­lam, Ku­r’­an, Sün­net, Şe­ri­at, Hik­met  kul­pu­dur, bu­na sı­kı ya­pış.

18. Hal­kın sev­gi­si­ne gü­ven­me. Halk sev­gi­si şem­si­ye gi­bi­dir, yağ­mur za­ma­nı el­de bu­lun­maz.

19. Ömer Sey­fed­di­n’­in İn­ci­li Kaf­tan  hi­ka­ye­sin­de­ki Muh­sin Çe­le­bi­…

20. Tec­rü­be­li bir urt ba­kı­cı­sı da ol­san, kurt­la­ra bir an bi­le ar­ka­nı dön­me sa­kın.

21. Yü­kü­nü ha­fif­let. Bu ka­dar yük sa­na çok ağır ge­lir, al­tın­da ka­lır, ezi­lir­sin.

22. Şu bey­ti hat­ta­ta yaz­dır, ba­şı­nın üze­ri­ne as: “Bin yıl ya­şa­san yi­ne ci­han bu / Ger­diş bu, ze­min bu, âsü­man bu­”

Vahdet Gazetesi

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

Hiç yorum yapılmamış

YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER
ÖNE ÇIKANLAR Tümü
YAZARLAR

Copyright © 2018 Sesli Makale - Tüm Hakları Saklıdır.

Rta Yazılım

; ;