SİYASET

Aslan Değirmenci : Lejyonerler Sur’da

Tarih
23 Aralık 2015
İzlenme
Kişi
Yazar
Aslan Değirmenci

Bu haf­ta Mar­din ve Di­yar­ba­kı­r’­day­dım. Tek ke­li­mey­le “Hen­dek Si­ya­se­ti­” böl­ge­yi ku­şat­ma al­tı­na al­mış du­rum­da. Ve­sa­yet çu­kur­la­rın­da Kürt­ler bo­ğu­lu­yor, es­ki de­rin dev­le­tin asit ku­yu­la­rı­nın ye­ri­ni, şim­di ör­gü­tün hen­dek­le­ri alı­yor. Ne­re­de der­me çat­ma ya­pı­lan bir ev var­sa hen­dek­ler ora­da ka­zı­lı­yor, evi­ni mev­zi ola­rak ver­me­yen Kürt­ler sür­gü­ne zor­la­nı­yor, di­re­nen­ler ise kat­le­di­li­yor.  
 

Bin­ler­ce in­san mağ­dur. Mağ­du­ri­ye­tin gi­de­ril­me­si için ilk adı­mı Öz­gür-Der at­mış. Böl­ge­de­ki yü­rek ya­kan dra­mı STK’­lar­la pay­la­şı­lın­ca böl­ge hal­kı­na İHH baş­ta ol­mak üze­re Tür­ki­ye­’nin dört bir ya­nın­dan mer­ha­met eli uza­tıl­mış. AK Par­ti Hü­kü­me­ti ve dev­let de ya­ra­la­rı sar­mak için ha­re­ke­te geç­miş.   
 

Böl­ge­de, ör­güt ve­sa­ye­ti al­tın­da mağ­dur edi­len maz­lum Kürt­le­r’­le bir ara­ya gel­me fır­sa­tı bul­dum. Çok il­ginç bir o ka­dar den­ge­le­ri al­tüst eden id­di­alar gün­de­me ge­tir­di­ler. Ön­ce Se­za­i Us­ta ve ar­ka­daş­la­rıy­la dost­lar mec­li­si de­dik­le­ri bu­luş­ma­la­rı­na ka­tıl­dım. Se­za­i Us­ta böl­ge­de çok se­vi­len ve sö­zü din­le­nen bir ak­ti­vist ay­nı za­man­da... Uzun yıl­lar ayak­ka­bı­cı­lık yap­tı­ğı için her­kes ona Us­ta di­ye ses­le­ni­yor. Ken­di­ni kan da­va­la­rı­nın çö­zü­mü­ne ada­yan bir gö­nül­daş ol­du­ğun­dan do­la­yı da tüm ke­sim­ler ta­ra­fın­dan Se­za­i Us­ta el üs­tün­de tu­tu­lu­yor.   
 

Su­r’­da evi­nin mev­zi ol­ma­sı­na, ka­pı­sı­nın önü­ne bom­ba­lar yer­leş­ti­ril­me­si­ne di­re­nin­ce ço­cuk­la­rı­nın gö­zü önün­de darp edi­len ve böl­ge­den zor­la çı­ka­rı­lan Se­za­i Us­ta, hen­dek­le­ri ka­zan­la­rın Kan­di­l’­den ge­len PKK’­lı­lar ol­du­ğu­nu ifa­de edi­yor. Ça­tış­ma es­na­sın­da ise hen­dek­le­ri sa­vu­nan­la­rın Su­ri­ye­’den ge­len PYD’­li­ler ol­du­ğu­nu id­di­a eden Se­za­i Us­ta, ör­güt ta­ra­fın­dan ça­tı­la­ra yer­leş­ti­ri­len kes­kin ni­şan­cı­la­rın Şeb­bi­ha­lar ile bir­lik­te Su­ri­ye­’de mu­ha­lif­le­re kar­şı cep­he açan lej­yo­ner­ler ol­du­ğu­nu öne sü­rü­yor. Se­za­i Us­ta, “Şa­şır­ma­yın! Giz­li bir it­ti­fak de­ğil bu. PKK’­nın Su­ri­ye ko­lu PYD güç­le­ri ile gü­ne­yin­de­ki Beş­şar Esad or­du­su, İran ve Hiz­bul­lah güç­le­ri or­tak ha­re­ket edi­yor, mu­ha­lif­le­re kar­şı Rus­ya ha­va des­te­ğiy­le alan açı­yor. Bu it­ti­fak­la­rı­nı şim­di hen­dek­ler­de pe­kiş­ti­ri­yor­la­r” de­di.  
 

Ben Se­za­i Us­ta­’nın an­lat­tık­la­rı kar­şı­sın­da şaş­kın­lı­ğı­mı giz­le­ye­me­di­ğim­de böl­ge­nin se­vi­len alim­le­rin­den Nu­ri Ho­ca sö­ze gi­ri­yor: “Ev­la­dım ne şa­şı­rı­yor­sun! Hen­dek­le­rin ar­ka­sın­da kod adı He­val, Ba­ran olan Alek­sandr, An­drey­ler de var. Esa­d’­ın pa­ra­lı as­ker­le­ri de bu­ra­da. PKK za­ten bir lej­yo­ner­ler ör­gü­tü. El bir­li­ğiy­le çö­züm sü­re­cin­de ya­ka­la­nan dev­let-mil­let bu­luş­ma­sı­nı sars­mak is­ti­yor­lar. Ama Al­lah var. On­la­rın bir pla­nı var­sa Al­la­h’­ın da bir pla­nı var. Şu an dev­let ile mil­let bu­ra­da ke­net­len­miş du­rum­da. El­bet­te bu bu­luş­ma­dan ra­hat­sız olan dev­let içe­ri­sin­de de Alek­san­dr’­lar var. On­lar da ra­hat dur­mu­yor.

Zırh­lı araç­la­ra ce­na­ze­le­rin bağ­la­nıp gez­di­ril­me­si, du­var­la­ra ya­zı­lan ırk­çı söy­lem­ler ve kü­für­ler bu­nun de­li­li­dir. Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu­’nun ce­na­ze­ye zu­lüm eden­le­ri gö­rev­den al­dır­ma­sı bi­zi mem­nun et­ti. Ce­na­ze ce­na­ze­dir. Ve ce­na­ze do­ku­nul­maz­dır. Rab­bim Da­vu­toğ­lu­’n­dan ra­zı ol­sun. Hü­kü­met as­la Jİ­TEM gi­bi ya­pı­la­rın ye­ni­den uyan­dı­rıl­ma­sı­na izin ver­me­me­li. Bi­zim za­ten ba­şı­mız­da PKK be­la­sı var. PKK, Jİ­TE­M’­den fark­lı de­ğil. Ay­nı zu­lüm­le­ri böl­ge hal­kı­na ya­pı­yor. Dev­let mer­ha­met eli­ni uzat­mak­tan ge­ri dur­ma­ma­lı.”   
 

12 Ey­lül dö­ne­min­de yar­gı­sız in­faz­la ha­ya­tı ka­rar­tı­lan, 10 yıl esa­ret al­tın­da tu­tul­duk­tan son­ra “Par­do­n” de­ni­le­rek ser­best bı­ra­kı­lan Cen­giz öğ­ret­men ise olup bi­te­nin çok acı ol­du­ğu­nu, Ke­nan Ev­re­n’­in Kürt­le­r’­e re­va gör­dü­ğü uy­gu­la­ma­la­rın da­ha faz­la­sı­nın Kan­dil ta­ra­fın­dan uy­gu­la­ma­ya so­kul­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zi­yor. HDP’­li ve­kil­ler­le gö­rüş­me ta­lep­le­ri­nin sü­rek­li ge­ri çev­ril­di­ği­ni, HDP’­yi de­rin so­lun iş­gal et­ti­ği­ni, ay­nı si­ya­si an­la­yı­şın Ke­nan Ev­ren ile iş­bir­li­ği ya­pa­rak 12 Ey­lü­l’­de so­kak­la­rı yan­gın ye­ri­ne çe­vir­di­ği­ni öne sü­rü­yor. Cen­giz Öğ­ret­men, “HDP dev­rim­ci bir par­ti de­ğil­dir. İra­de­si­ni Kan­di­l’­e tes­lim et­miş, yol ha­ri­ta­sı­nı de­rin so­la bı­rak­mış, iş­gal al­tın­da olan bir par­ti­dir. Ko­nu dev­rim­se ön­ce HDP’­ye bir dev­rim ge­rek­li­dir. Dü­şün­se­ni­ze Sur iş­gal al­tın­da, halk ka­fe­se alın­mış du­rum­da, HDP iş­ga­li des­tek­li­yor. Bu iha­net­ti­r” tes­pi­tiy­le bir ger­çe­ği or­ta­ya ko­yu­yor.   

Bugün Gazetesi
23 Aralık 2015

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

Hiç yorum yapılmamış

YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER
ÖNE ÇIKANLAR Tümü
YAZARLAR

Copyright © 2018 Sesli Makale - Tüm Hakları Saklıdır.

Rta Yazılım

; ;